Radionica Uvod u računarske medije s p5.js

p5.js Editor: https://editor.p5js.org/

Galerija radova: https://showcase.p5js.org/#/2022-All

p5 koordinatni sistem

Crtamo oblike duž linija mreže koordinatnog sistema.

Crtamo tačke na presjecima linija mreže koordinatnog sistema.

Crtamo kružnicu ili elipsu oko te tačke sa ravnomjernom širinom i visinom.

Na drugoj stranici radnog lista navedite svaki oblik koji se koristi u vašem crtežu. U odjeljku s uputama navedite informacije za svaki oblik kao da nekome dajete upute da nacrta vašeg robota. Morat ćete navesti oblik, koordinate x i y, te širinu i visinu oblika (gdje je primjenjivo). Imajte na umu da se koordinate x i y pravokutnika odnose na jedan od njegovih uglova, dok se za elipsu odnose na njegov centar. Takođe imajte na umu p5 koordinatni sistem sa ishodištem u gornjem lijevom uglu.

p5.js editor

Kreirajmo račun na editor.p5js.org.

Zadatak 1: https://editor.p5js.org/dev.leiloo.had/sketches/3zxgUgP_Y

Zadatak 2: https://editor.p5js.org/dev.leiloo.had/sketches/hNgkjqAE6

Zadatak 3: https://editor.p5js.org/dev.leiloo.had/sketches/Y9f47GEoM

HSV ili HSB

HSB je alternativni prostor boja za RGB. U ovom modelu boje su opisane nijansom, zasićenošću i svjetlinom:

  • Nijansa (Hue) se izražava u stepenima, od crvene (0), preko svih boja oko kruga boja, i nazad do crvene (360).
  • Zasićenost (Saturation) je količina boje i kreće se između 0 i 100.
  • Osvetljenost (Brightness / Value) je količina svjetlosti, u rasponu od 0 do 100.
  • Alfa kanal ide od 0 (nije vidljiv) do 1 (potpuno neproziran).


Da bi p5 koristio HSB umjesto RGB, zovemo colorMode(HSB).

Primjer: Ako želimo crvenu to je u RGB modu (255, 0, 0), a u HSB modu(360, 100, 100).

Zadatak 4:  https://editor.p5js.org/dev.leiloo.had/sketches/8QUOQQFf-

Zadatak 5: https://editor.p5js.org/dev.leiloo.had/sketches/nIDYft6s-

Zadatak 6: https://editor.p5js.org/dev.leiloo.had/sketches/myIEl5c_r

Zadatak 7: https://editor.p5js.org/dev.leiloo.had/sketches/fpHubpsv2

Bonus zadatak

Pokušajte rekreirati sljedeću sliku:

About

Welcome to OnyxPulse, your premier source for all things Health Goth. Here, we blend the edges of technology, fashion, and fitness into a seamless narrative that both inspires and informs. Dive deep into the monochrome world of OnyxPulse, where cutting-edge meets street goth, and explore the pulse of a subculture defined by futurism and style.

Search