Oglas za angažman fizičkog lica za realizaciju obuke na temu rodno-odgovorne metode podučavanja

Udruženje građana “Laboratorium” Tuzla kao implementacijski partner UNICEF-u u Bosni i Hercegovini na projektu “IT Girls dolaze u vaše škole” traži stručnu osobu za pripremu i vođenje obuke iz rodno-odgovornih metoda podučavanja (engl. Gender-responsive teaching methods, GRTM) za master edukatore i edukatorice Federacije BiH i Brčko distrikta. 

O projektu: 

IT Girls inicijativa, zajednička inicijativa UNDP, UNICEF i UN Women u Bosni i Hercegovini, ima fokus na tri konkretna cilja: 

  • Omogućiti djevojčicama pristup tehnologiji i usvajanju novih digitalnih vještina
  • Podizati svijest o značaju većeg učešća žena i djevojaka u IKT sektoru
  • Povećati ekonomske mogućnosti za žene na radnom tržištu kroz partnerstvo sa javnim i privatnim sektorom. 

IT Girls inicijativa je od 2019. godine započela rad na uspostavljanju rada IT Girls klubova u osnovnim i srednjim školama Bosne i Hercegovine kroz projekat “IT Girls dolaze u vaše škole”. Koristeći već razvijenu Arduino metodologiju za osnovne i srednje škole, kao i priručnik o rodno-osjetljivim nastavnim metodama u STEAM obrazovanju, IT Girls master edukatori i edukatorice obučavaju nastavnike i nastavnice u osnovnim i srednjim školama BiH kako da koriste Arduino setove za učenje u učionici i kreiraju kolaborativne STEAM projekte sa svojim učenicima. 

U cilju jačanja rodno-odgovornih metoda podučavanja i primjeni istih u nastavi i radu IT Girls klubova u okviru obuke za master edukatore i edukatorice u Federaciji BiH i Brčko distriktu, održati će se i obuka iz rodno-odgovornih metoda podučavanja (GRTM obuka). GRTM obuke se treba oslanjati na priručnik za edukatore i edukatorice iz rodno-odgovornih metoda podučavanja (link), i sadržaj prilagođen obuci za master edukatore i edukatorice. GRTM obuka treba obuhvatati praktične primjere primjene GRTM metoda u nastavi.

Planirane aktivnosti: 

  1. Priprema agende obuke za master edukatore i edukatorice prema rodno-odgovornim metodama podučavanja u skladu sa priručnicima o rodno-odgovornim metodama podučavanja rađenim kroz IT Girls inicijativu, i u saradnji s trenerima/cama Arduino dijela obuke za master edukatore i edukatorice.
  2. Priprema evaluacijskih formulara za provjeru znanja učesnika i učesnica na temu rodno-odgovornih metoda podučavanja prije i poslije obuke.
  3. Priprema i održavanje GRTM obuke za master edukatore i edukatorice Federacije BiH i Brčko Distrikta u trajanju od ukupno 3.5 – 4 sata (obuka je planirana za 9.-11. maj 2024. godine).
  4. Priprema izvještaja o održanoj obuci – rok za izradu izvještaja je 10 dana od završetka obuke. 

Zainteresovana fizička lica molimo da svoju zainteresovanost iskažu u vidu e-maila na finansije.laboratorium@gmail.com najdalje do 23. aprila 2024. godine (do 23:59). U e-mailu navesti dostaviti CV uz portfolio s relevatnim projektima i motivaciono pismo. Prednost će se dati kandidatima i kandidatkinjama koji su ranije imali priliku raditi na projektu “IT Girls dolaze u vaše škole” kao edukatori i edukatorice.

About

Welcome to OnyxPulse, your premier source for all things Health Goth. Here, we blend the edges of technology, fashion, and fitness into a seamless narrative that both inspires and informs. Dive deep into the monochrome world of OnyxPulse, where cutting-edge meets street goth, and explore the pulse of a subculture defined by futurism and style.

Search